ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να συνδεθείτε στην ανανεωμένη μας Σελίδα, σας ευχαριστούμε
«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Το παρόν ιστολόγιο είναι η φωνή της Οργάνωσης Mελών ΣΥΡΙΖΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΣΟΥΛΙ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ.

Τα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μαραθώνα είναι στην κεντρική πλατεία της Νέας Μάκρης Λ.Μαραθώνος και Ν. Πλαστήρα, τηλ. 22940 94688, καθημερινά τα γραφεία λειτουργούν 6 με 9 μ.μ.


Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Με πο­λι­τι­κή ε­ξόρ­μη­ση προς το ι­δρυ­τι­κό συ­νέ­δριο

Του
Στά­θη Κου­τρου­βί­δη

O ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην τε­λευ­ταία συ­νε­δρία­ση της Γραμ­μα­τείας (12/3), συ­ζή­τη­σε την πο­ρεία υ­λο­ποίη­σης της πα­νελ­λα­δι­κής κα­μπά­νιας που έ­χει ή­δη ε­ξαγ­γεί­λει, με κε­ντρι­κό θέ­μα τις ι­διω­τι­κο­ποιή­σεις, ό­πως και την τρέ­χου­σα πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία. «Η πο­λι­τι­κή ε­ξόρ­μη­ση», ό­πως τό­νι­ζαν στην Επο­χή κο­ρυ­φαία στε­λέ­χη του, «δεν εί­ναι α­πλά μια κα­μπά­νια, αλ­λά έ­νας συ­γκρο­τη­μέ­νος και σχε­δια­σμέ­νος τρό­πος δου­λειάς με στά­δια και στό­χους ο ο­ποίος θα συ­ναρ­θρώ­νει το σύ­νο­λο της δου­λειάς ορ­γα­νώ­σεων, τμη­μά­των, Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας». Η μά­χη, ε­πι­σή­μα­ναν «πρέ­πει να δο­θεί σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα ι­δε­ο­λο­γι­κό, πο­λι­τι­κό, κοι­νω­νι­κό με διευ­κρί­νη­ση της πρό­τα­σής μας, με πα­ρα­δείγ­μα­τα και πλού­σια ε­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γία».
Χρο­νι­κό α­πο­κο­ρύ­φω­μα αυ­τής της πα­ρέμ­βα­σης πα­νελ­λα­δι­κού χα­ρα­κτή­ρα εί­ναι η 5/4, την η­μέ­ρα, κα­τά την ο­ποία εκ­δι­κά­ζο­νται ό­λες οι αι­τή­σεις α­κύ­ρω­σης για ι­διω­τι­κο­ποιή­σεις που έ­χουν κα­τα­θέ­σει κοι­νω­νι­κοί φο­ρείς στην ο­λο­μέ­λεια του ΣτΕ.
Πέ­ρα α­πό το ζή­τη­μα των ι­διω­τι­κο­ποιή­σεων, οι βα­σι­κοί το­μείς πά­νω στους ο­ποίους α­πο­φα­σί­στη­κε να ε­πι­κε­ντρω­θεί το ε­πό­με­νο διά­στη­μα η πο­λι­τι­κή δου­λειά, θα κα­λύ­ψει ζη­τή­μα­τα αιχ­μής, ε­πι­χει­ρώ­ντας να δη­μιουρ­γή­σει ευ­νοϊκές συν­θή­κες υ­πο­δο­χής του κοι­νω­νι­κού ξε­σπά­σμα­τος που ση­μειώ­νε­ται το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα, με ση­μεία αιχ­μής τα συλ­λα­λη­τή­ρια ε­να­ντίον των α­ντι­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πεν­δύ­σεων στην Χαλ­κι­δι­κή, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, των ι­διω­τι­κο­ποιή­σεων των ΕΥ­ΔΑΠ -ΕΥ­ΔΑ­Θ, Ο­ΠΑ­Π, ΛΑΡ­ΚΟ, τη ΔΕ­Η, των ΔΕ­ΠΑ-ΔΕ­ΣΦΑ του Ελλη­νι­κού και του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που. Τα έ­ξι ζη­τή­μα­τα αιχ­μής εί­ναι:
*Ανερ­γία – φτώ­χεια – διά­λυ­ση παι­δείας υ­γείας – Δο­μές αλ­λη­λεγ­γύης – η πρό­τα­ση μας για α­σπί­δα κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύης και κοι­νω­νι­κό κρά­τος
* μι­σθοί - συ­ντά­ξεις – ερ­γα­σια­κές συμ­βά­σεις – με­τε­νέρ­γεια – η πρό­τα­σή μας
* Χρέη σε τρά­πε­ζες και ε­φο­ρία (υ­περ­χρεω­μέ­νων νοι­κο­κυ­ριών, μι­κρο­με­σαίων, α­γρο­τών) – χα­ρά­τσια – η φο­ρο­λο­γι­κή μας πρό­τα­ση, το πε­ριου­σιο­λό­γιο, η πρό­τα­ση για τα υ­περ­χρεω­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά
* δη­μο­κρα­τι­κή εκ­τρο­πή – κα­τα­στο­λή – α­κρο­δε­ξιά – δια­φθο­ρά η α­πά­ντη­ση της κοι­νω­νίας
* πα­ρα­γω­γι­κή α­να­συ­γκρό­τη­ση – αλ­λη­λέγ­γυα οι­κο­νο­μία, αυ­το­δια­χεί­ρη­ση κλπ
* Ζη­τή­μα­τα ε­ξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής και ά­μυ­νας
Η πο­λι­τι­κή ε­ξόρ­μη­ση θα ο­λο­κλη­ρω­θεί με δύο με­γά­λες συ­γκε­ντρώ­σεις μία στην πε­ρι­φέ­ρεια και μία στην Αθή­να.

Νο­μαρ­χια­κές συν­δια­σκέ­ψεις

Έχουν ξε­κι­νή­σει με τα­χείς ρυθ­μούς, αν και ό­χι χω­ρίς ορ­γα­νω­τι­κές αρ­ρυθ­μίες (ε­ξαι­τίας κυ­ρίως των δυ­σκο­λιών κα­λύ­τε­ρης προ­ε­τοι­μα­σίας και έλ­λει­ψης ι­κα­νού χρό­νου) και διε­ξά­γο­νται οι νο­μαρ­χια­κές συν­δια­σκέ­ψεις πε­ρι­φε­ρεια­κών και κε­ντρι­κών ορ­γα­νώ­σεων. Έχουν συ­νο­λι­κά συ­γκρο­τη­θεί 55 ή­δη νο­μαρ­χια­κές ε­πι­τρο­πές και μέ­νουν α­κό­μα 9 για να ο­λο­κλη­ρω­θεί η πλή­ρης χαρ­το­γρά­φη­ση σε ό­λη την ε­πι­κρά­τεια.
Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες, η δια­δι­κα­σία διε­ξά­γε­ται σε θε­τι­κό κλί­μα, συ­ναι­νε­τι­κές δια­δι­κα­σίες, ε­νώ κα­τά τη διάρ­κειά τους, πα­ρά το με­τα­βα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα που έ­χουν (έως τη διε­ξα­γω­γή του Συ­νε­δρίου), συ­ζη­τεί­ται και το πο­λι­τι­κό πλαί­σιο της πα­ρέμ­βα­σής τους. Σε λί­γες μό­νο πε­ρι­πτώ­σεις, ε­ντο­πί­στη­καν προ­σπά­θειες α­πο­κλει­σμών α­κό­μα και ε­πι­λο­γές κα­τά­θε­σης δια­φο­ρε­τι­κών ψη­φο­δελ­τίων. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρη αυ­τών ή­ταν η πε­ρί­πτω­ση της Νο­μαρ­χια­κής Δυ­τι­κής Αθή­νας, ό­που κα­τά τη διάρ­κεια της δια­δι­κα­σίας, της το­πι­κής Αρι­στε­ρής Ενό­τη­τας α­πο­φά­σι­σε να προ­τεί­νει ξε­χω­ρι­στό ψη­φο­δέλ­τιο, με δια­φω­νία των δυ­νά­μεων της Α­ΝΑ­ΣΑ και της ΚΟ­Ε.

Προς το συ­νέ­δριο, πα­ρά τις εν­στά­σεις

Η πο­ρεία πά­ντως προς το Ιδρυ­τι­κό Συ­νέ­δριο ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε α­πό ό­λες τις πλευ­ρές, με μο­να­δι­κό δι­σταγ­μό που εκ­φρά­στη­κε α­πό την Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα και την Α­ΝΑ­ΣΑ, ό­τι δεν θα πρέ­πει να γί­νει μέ­σα α­πό μια δια­δι­κα­σία εξ­πρές -α­πο­φεύ­γο­ντας ό­μως να προσ­διο­ρί­σουν το πό­τε- αλ­λά να έ­χει ου­σια­στι­κό πο­λι­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο και α­φού έ­χουν προ­η­γη­θεί ό­λες οι α­πα­ραί­τη­τες προ­ε­τοι­μα­σίες σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα. Κα­νείς, ό­μως, δεν δια­τύ­πω­σε σκέ­ψη για το εν­δε­χό­με­νο α­να­βο­λής του συ­νε­δρίου πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι υ­πήρ­ξαν δη­μο­σιεύ­μα­τα που πα­ρου­σία­ζαν α­νά­λο­γες, και α­νύ­παρ­κτες, σκέ­ψεις (Νέα 12/3, Κα­θη­με­ρι­νή 13/3). Μά­λι­στα, χρειά­στη­κε η Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα να ε­πα­νέλ­θει με νέο κεί­με­νο της στην Αυ­γή (15/3), που υ­πο­γρά­φει στέ­λε­χός της μέ­λος της ΚΕ, στο ο­ποίο ση­μειώ­νε­ται ε­κτός των άλ­λων, η α­ντί­θε­σή της στον τρό­πο με τον ο­ποίο πα­ρου­σιά­στη­καν οι θέ­σεις της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας ό­σον α­φο­ρά το ζή­τη­μα του συ­νε­δρίου και στην Αυ­γή. «Η σο­βα­ρό­τη­τα του εγ­χει­ρή­μα­τος ί­δρυ­σης ε­νός ε­νιαίου, με­γά­λου, δη­μο­κρα­τι­κού και πο­λυ­τα­σι­κού κόμ­μα­τος της σύγ­χρο­νης ρι­ζο­σπα­στι­κής α­ρι­στε­ράς δεν μας ε­πι­τρέ­πει δια­δι­κα­σίες ε­νός συ­νε­δρίου εξ­πρές», κα­τέ­λη­γε σε αυ­τήν.
Όλες οι πλευ­ρές, πά­ντως, κα­τέ­λη­ξαν ό­τι με το ι­δρυ­τι­κό συ­νέ­δριο -α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το πό­τε θα διε­ξαχ­θεί- κλεί­νει έ­νας κύ­κλος των συ­νι­στω­σών, και έ­νας νέ­ος ξε­κι­νά. Πα­ρα­μέ­νει ό­μως έ­να βα­σι­κό προς συ­ζή­τη­ση θέ­μα, το πώς και μέ­σα α­πό ποιες δια­δι­κα­σίες προ­βλέ­πε­ται να διε­ξαχ­θεί αυ­τό.

Συμ­με­το­χή σε αμ­φί­βο­λες εκ­δη­λώ­σεις

Η συ­ζή­τη­ση ή­ταν έ­ντο­νη ό­ταν πέ­ρα­σε στο ζή­τη­μα εκ­δη­λώ­σεων και πρω­το­βου­λιών στις ο­ποίες συμ­με­τεί­χε ο πρό­ε­δρος της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ο­μά­δας Α. Τσί­πρα. Συ­γκε­κρι­μέ­να, α­πό ο­ρι­σμέ­νους α­σκή­θη­κε κρι­τι­κή για τη συμ­με­το­χή σε εκ­δή­λω­ση του Ιδρύ­μα­τος Κ. Κα­ρα­μαν­λή και α­πό πε­ρισ­σό­τε­ρους στη διη­με­ρί­δα των Ιδρυ­μά­των του Γ. Αρσέ­νη και του Ινστι­τού­του Levy. Η κρι­τι­κή που α­σκή­θη­κε στις πα­ρα­πά­νω ε­πι­λο­γές πέ­ρα α­πό τη συμ­με­το­χή, α­φο­ρού­σε και τη δια­δι­κα­σία της α­πό­φα­σης για συμ­με­το­χή. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή ή­ταν η ε­κτί­μη­ση στελέχους της ΑΝΑΣΑ ό­τι δεν μπο­ρεί ο Κων­στα­ντί­νος Κα­ρα­μαν­λής να α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται με «ό­ρους ξα­να­γρα­ψί­μα­τος της ι­στο­ρίας».
Όσο για το δεύ­τε­ρο, που εί­ναι και το πιο σο­βα­ρό, δη­λα­δή η συμ­με­το­χή τό­σων στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε συ­ζή­τη­ση με στε­λέ­χη προ­ερ­χό­με­να α­πό τον ΠΑ­ΣΟ­Κ, που εί­χαν α­πο­δεχ­θεί το μνη­μό­νιο, ό­πως οι Γ. Αρσέ­νης, Λ. Κα­τσέ­λη, Μ. Ξε­νο­γιαν­να­κο­πού­λου, Χρ. Κα­στα­νί­δης κ.α. δεν μπο­ρεί να ση­μα­το­δο­τεί τη διεύ­ρυν­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς το σο­σια­λι­στι­κό χώ­ρο. Άρα, το πρό­βλη­μα α­κό­μα και αν τέ­θη­κε στα όρ­γα­να- χω­ρίς να συ­ζη­τη­θεί, αν και ζη­τή­θη­κε ε­πα­νει­λημ­μέ­να α­πό τους εκ­προ­σώ­πους της Α­ΝΑ­ΣΑ- πα­ρα­μέ­νει και εί­ναι ου­σια­στι­κό, διό­τι α­φο­ρά το πλαί­σιο της πο­λι­τι­κής των συμ­μα­χιών.____________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου